Política de Privacitat

Per mitjà d'aquest lloc web es recullen dades de caràcter personal necessàries per a la gestió i manteniment d'alguns dels nostres serveis. D'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 i la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades, aquestes dades són incloses en un fitxer, del qual és responsable ARRELATS A LA MUGA.

Sense perjudici de les finalitats que en cada cas s'indiquin, aquesta informació serà guardada i gestionada amb la seva deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica que estableix la legislació aplicable per impedir l'accés o ús indegut de les seves dades, la seva manipulació, deteriorament o perduda.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si ARRELATS A LA MUGA està tractant dades personals que els concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas,ARRELATS A LA MUGA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera:

          -Per correu electrònic adjuntant còpia del seu DNI a: arrelatsalamuga@gmail.com

          -En el departament d’atenció a l’usuari d'ARRELATS A LA MUGA

          -En l'adreça de correu electrònic indicada o en el departament d’atenció a l’usuari de l’associació li oferirem els formularis corresponents per a exercitar materialment aquests drets.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ a la seva retirada.

En el cas que consideri vulnerats els seus drets per que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, está dando su consentimiento para su uso. aquí
 

Más información

 

Accepto
Top